Text Box:
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Unicode Fonts

News

Softwares

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya B.A. (Hons)
Text Box: ஜேம்ஸ் அபிபா
المهتدية : جيمس أبيبا

ஹதீஸ்                                      

நவ முஸ்லிம்கள்

ஐயமும் தெளிவும்

நேர்காணல்

மருத்துவம்

நூலறிமுகம்

போட்டிகள்

 உரைகள்

 பொதுவானவை

 பரிபாசை

 நான் மேரி லேண்டில் ஃபோர்ட் மீட் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தேன். அங்கு 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை கணிதப் பாடத்தை போதித்துக் கொண்டிருந்தேன். தினமும் 5 பிரிவு மாணவர்களுக்கு நான் வகுப் பு நடத்த வேண்டியிருந்தது. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சுமார் 40 மாணவர்கள் இருந்தனர். இதில் எந்த வகுப்பிலும் ஜேம்ஸ் அபிபா மாணவனாக இல்லை. ஒருநாள் அவன் என்னைச் சந்திக்க அனுமதி கேட்டு, எனது மாணவர்களில் ஒருவர் மூலம் என்னைத் தொடர்பு கொண்டான். நானும் சம்மதித்தேன். அவன் என்னிடம் இஸ்லாம் குறித்து, சில அடிப்படையான கேள்விகளைக் கேட்டான். இந்தக் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் நான் பதில் சொன்னேன்.

 

பின்னர் இன்னும் பல கேள்விகளோடு என்னிடம் வந்தான். நான் அவனிடம், ‘இந்தக் கேள்விகள் எல்லாம் உனது சமூகவியல் பாடத்தில் உள்ளவையா?’ என்று கேட்டேன். அதற்கு அவன் தனது பள்ளிக் கூட நூலகத்தில் இஸ்லாத்தைப் பற்றிய நூல் ஒன்றைப் படிக்க நேர்ந்ததாகக் கூறினான். அது அவனுள் இஸ்லாத்தை மேலும் அறிய வேண்டும் என்ற ஆவலைத் தூண்டியிருக்கிறது. மேலும் மதத்திற்கும், இந்நாட்டிற்கும் இடையே முரண்பட்ட நிலையையும் அது தெளிவாக்கியிருக்கின்றது. இது குறித்து இன்னும் விளக்கமாக விவாதிக்க அரசுப் பள்ளிக் கூடம் ஏற்ற இடமில்லை என்று கூறி, ஒரு சிற்றுண்டிச்சாலைக்கு அவனை அழைத்துச் சென்றேன்.

 

அங்கே வைத்து இஸ்லாம் குறித்துப் பல விஷயங்களை விவாதித்தோம். அப்போது ஜேம்ஸுக்கு 16 வயதே ஆகியிருந்தது. பல விஷயங்கள் என் சிந்தனையில் தோன்ற ஆரம்பித்தன. ஜேம்ஸ் சிறுவனாகவே இருந்தான். இன்னும் பருவ வயதை அடையவில்லை. அவனது பெற்றோர்கள் எனக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.

 

ஃபோர்ட் மீட் இராணுவம் கீழ் தளப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. அதன் அருகிலேயே தேசியப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் உள்ளது. வேண்டாத சில விளைவுகள் எனக்கு ஏற்படக்கூடுமோ என அஞ்சினேன்.

 

இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக ஜேம்ஸின் தந்தையோ தேசியப் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் முழுநேர ஊழியராக இருக்கின்றார். இருந்த போதிலும் நாங்கள் அந்தச் சிற்றுண்டிச் சாலையில் பலமுறை சந்தித்தோம்.

 

எங்களின் கருத்துப் பரிமாற்றம் வெளிப்படையானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது. ஒருநாள் இஸ்லாமிய வழிபாட்டுத் தலங்களைப் பார்க்க வேண்டும் என்றான்.

 

மேரிலெண்டிலுள்ள லாரல் என்ற நகரத்தில் ஒரு பள்ளிவாயிலை அவனுக்குக் காட்டினேன். அது ஒரு பழைய வீட்டில் அமைந்திருந்தது. முஸ்லிம்கள் எப்படித் தொழுவார்கள் என்று அவனுக்குச் செய்து காட்டி விளக்கினேன்.

 

அத்தொழுகையின் எளிமையை அவன் விரும்பினான். எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் தனி மனிதனுக்கும் இடையேயுள்ள நேரடித் தொடர்பைக் கண்டு அவன் வியந்தான்.

 

‘நான் ஒரு முஸ்லிமாக மாற வேண்டும்’ என்று ஒருநாள் அவன் என்னிடம் கூறினான். அது மிகவும் சாதாரணமானது தான் என்று நான் அவனுக்கு விளக்கினேன். மேலும் இறைநிராகரிப்பாளராக (காஃபிராக) இவ்வுலகை விட்டு மீண்டும் திரும்பிச் செல்வது அல்லாஹ்வின் பார்வையில் மிகவும் மோசமான செயல் என்று எச்சரித்தேன்.

 

இஸ்லாத்தை அவன் ஏற்றுக் கொள்ளும் முன் இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக அவன் அதிக நேரத்தைச் செலவிட வேண்டும் என்பதற்காகவே இவற்றை நான் அவனுக்கு எடுத்துக் கூறினேன்.

 

சில தினங்கள் கழிந்தன. ஜேம்ஸ் என்னிடம் வந்தான். ‘நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றே ஆக வேண்டும்’ என்று கூறினான். அதன்படி இஸ்லாத்தை ஏற்கவும் செய்தான். எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே!

 

இப்பொழுது எங்களுக்கு முன்னால் நிறைய சவால்கள் இருந்தன. எனக்குப் புதிதாக ஒரு வேலையும் ஏற்பட்டு விட்டது. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமையும் அஸர் தொழுகைக்காக அவனை அவனது வீட்டிலிருந்து அழைத்துச் சென்றேன். அவன் பள்ளி வாசலுக்குச் செல்லும் நேரங்களில் அங்கு அரபி எழுத்துக்களைக் கற்றுக் கொண்டான்

 

ஜேம்ஸ் ஓர் இசைக் கலைஞன். அதனால் 'அதான்" எனும் பாங்கைக் கற்றுக் கொள்வதில் மிகுந்த ஆவர்வம் அவனுக்கு. அந்த ஆர்வத்தில் அந்தப் பள்ளியில் பாங்கு சொல்லிச் சொல்லி, வெகு விரைவில் முஅத்தினாகவும் (தொழுகை அழைப்பாளராகவும்) மாறிவிட்டான். ஒரு புதிய முஸ்லிமின் பாங்கு மிகவும் வலிமையாக இருந்ததை நான் கவனித்தேன். நாளடைவில் அவன் குர்ஆனை அரபியில் ஓத ஆரம்பித்தான்.

 

ஒருநாள் அவனை அவனது வீட்டிலிருந்து அழைத்து வருவதற்காகச் சென்றேன். அவன் அப்பொழுது அணிந்திருந்த ஆடையைக் கண்டு திகைத்தேன். தலை முதல் பாதம் வரையுள்ள சவூதி அரேபியரின் ஆடையை அவன் அணிந்திருந்தான். இதனால் அதிர்ச்சியுற்றேன். ஏனெனில் (குறிப்பிட்ட தினங்களில்) தொடர்ந்து நான் அவன் வீட்டிற்குச் சென்று வருவது குறித்து ஏற்கனவே எனது மாணவர்களும், நண்பர்களும், ஜேம்ஸின் பெற்றோர்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

 

நான் ஜேம்ஸிடம், 'நீ இந்த ஆடையை அணிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, ஒரு முஸ்லிம் அமெரிக்கர்களின் ஆடை அணிந்தே தொழலாம்" என்று கூறினேன். அதற்கு அவன்,'அஹ்மது அவர்களே, உங்கள் ஈமான் பலவீனமாக இருக்கிறது" என்று கூறினான். 'இந்த ஆடையால் உன் பெற்றோர்கள் அதிருப்தி அடையவில்லையா?" என்று கேட்டேன். 'இல்லை, அவர்கள் என்னிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்கிறார்கள், என் தாயார்கூட தினமும் எனக்காக ஹலாலான உணவையே சமைக்கின்றார்" என்று கூறினான். இது எனக்கு ஆறுதலைத் தந்தது.

 

ஜேம்ஸ் இன்னும் உயர்நிலைப் பள்ளியில்தான் படித்துக் கொண்டிருந்தான். தனது பெயரை முஸ்லிம் பெயராக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னிடம் சொன்னான். 'இப்போதுள்ள பெயரில் நீ உன் சக நண்பர்களிடம் இஸ்லாத்தின் இனிய கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்வதற்கும், அவர்களோடு தொடர்புகொள்வதற்கும் மிக எளிதாக இருக்கும். நீ உன் பெயரை மாற்றிக் கொண்டால் உன் நண்பர்கள் உன்னை விட்டு விலகி விடுவர்." என்று நான் அவனிடம் கூறினேன். 'அஹ்மத் அவர்களே! உங்கள் ஈமான் பலவீனமாக இருக்கின்றது" என்று மீண்டும் ஜேம்ஸ் கூறினான். அவனுக்கு ஜேம்ஸ் ஹுஸைன் அபிபா எனப் பெயரிடப்பட்டது.

 

ஜேம்ஸ் உயர்நிலைப் பள்ளிப் படிப்பை முடித்துவிட்டான். தனது படிப்புச் செலவுகளை ஈடுசெய்வதற்காகக் கோடை கால வேலை ஒன்றைத் தேடிக் கொண்டிருந்தான்.

 

எனது மனைவி அவரது மருத்துவமனையில் அவனை வரவேற்பாளராகப் பணியில் அமர்த்தினார். அவரது மருத்துவமனை புதியது என்பதால் அதிக வேலை இல்லை. எனவே, ஜேம்ஸுக்கு இஸ்லாமிய நூல்களைப் படிக்க அதிக நேரம் கிடைத்தது.

 

ஜேம்ஸ் பெருநாட்களை எங்களோடுதான் கழிப்பான். ஒரு ஆண்டு அல்லாஹ்வின் அளப்பரிய பெருங்கருணையால் ரமழான் மாதம் மக்காவுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிட்டியது. முழு ரமழானையும் மக்காவிலேயே செலவிட்டேன். என்றாலும் அமெரிக்காவில் ஜேம்ஸின் தனிமை குறித்து அவ்வப்போது எண்ணி, கவலைப்பட்டுக் கொள்வேன்.

 

ரமழான் முடிந்து அமெரிக்கா திரும்பினேன். திரும்பியவுடனேயே எங்கள் பள்ளிவாசலில் இருந்த சில சகோதரர்களிடம் ஜேம்ஸின் நலம் குறித்து விசாரித்தேன்.

 

அவர்கள், 'ரமழானில் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டான். கடைசிப் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் கூட இருந்தான்." என்று மிகவும் உற்சாகத்துடன் கூறினார்கள். 'இஸ்லாத்தைப் பின்பற்றுவதில் அவன் நம்மையெல்லாம் மிஞ்சிவிட்டான்." என்று அவர்கள் கூறினார்கள்.

 

ஜேம்ஸ் மிகவும் அடக்கமானவன். அவன் இஃதிகாஃப் இருந்தது பற்றி ஒருவார்த்தை கூட என்னிடம் சொல்லவில்லை. அல்லாஹ் ஜேம்ஸின் உண்மையான இந்த அடிபணிதலை ஏற்றுக் கொள்வானாக

ஜேம்ஸ் கல்லூரிக்குச் செல்லலானான். இஸ்லாமிய வரலாற்றை முதன்மைப் பாடமாக எடுத்துப் படித்தான். மேரிலேண்டின் காலேஜ் பார்க் காம்பஸ் பல்கலைக் கழகத்தின் முஸ்லிம் மாணவர் கூட்டமைப்பின் பிரசித்தி பெற்ற தலைவர்களில் ஒருவனாகவும் திகழ்ந்தான்.

 

ஓர் இந்திய முஸ்லிம் பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டான். இருவரும் இணைந்து சிகாகோ யுனிவர்சல் இஸ்லாமியப் பள்ளியில் பாடம் போதிக்க ஆரம்பித்தனர்.

 

கடைசியாக நான் அவனை ஒரு WSNA மாநாட்டில் சந்தித்தேன். ஒரு பெரிய பச்சைத் தலைப்பாகை அணிந்து விசேஷ ஆடையில் காணப்பட்டான். 'என்ன இது?" எனக் கேட்டேன். 'அஹ்மத் அவர்களே, தயவுசெய்து இதுபற்றி எதுவும் பேசாதீர்கள்" என்று என்னிடம் கூறிவிட்டான். அவன் ஒரு திக்ருக் கூட்டத்தில் சேர்ந்திருக்கிறான் என்று தெரிந்து கொண்டேன்.

Text Box: Download  _PDF

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்