Text Box:
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Unicode Fonts

News

Softwares

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya B.A. (Hons)
Text Box: பிள்ளை வளர்ப்பு  
تربية الأولاد في الإسلام
மௌலவியா எம். வை. மஸிய்யா B.A. (Hons)

ஹதீஸ்                                      

இஸ்லாமிய வரலாறு

அழைப்புப் பணி

குடும்பவியல்

முஸ்லிம் பெண்

இஸ்லாமிய உலகம்

இஸ்லாம் அறிமுகம்

நவ முஸ்லிம்கள்

ஐயமும் தெளிவும்

நேர்காணல்

மருத்துவம்

நூலறிமுகம்

போட்டிகள்

 உரைகள்

 பொதுவானவை

 பரிபாசை

Text Box: Download  _PDF

 

         புகழனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. நபி (ஸல்) அவர்கள் மீதும், அவர்கள் தோழர்கள், குடும்பத்தவர்கள், அனைவர் மீதும் ஸலவாத்தும், ஸலாமும் உண்டாவதாக.

          பிள்ளைகளைச் சிறந்த முறையில் வளர்த்தெடுப்பது மிகவும் பொறுப்பான விடயம். சில வேளைகளில் அவர்கள் மீது கோபப்பட்டு அவர்களைத் தண்டிக்க வேண்டிய நிலைக்குப் பெற்றோர் ஆளாகின்றனர். ஆகவே, பிள்ளை வளர்ப்புத் தொடர்பாக, பெற்றோர் என்ற வகையில் நாம் அறிந்திருப்பதும், அது தொடர்பான நூல்களை வாசிப்பதும், சொற்பொழிவுகளைக் கேட்டுத் தெளிவு பெறல், பிள்ளைகளை நன்னெறிப் படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைகளைப் பெறல் போன்ற  அனைத்தும் நம்மீதுள்ள கடமைகளாகும்.

          ஏனெனில், பிள்ளை வளர்ப்பு பெற்றோர் மீதுள்ள மிகப் பிரதானமான கடமைகளில் ஒன்றாகும். அல்குர்ஆனும், ஹதீஸும் இதனை வலியுறுத்துகின்றது. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

          விசுவாசிகளே! நீங்கள் உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தினரையும் நரக நெருப்பை விட்டும் காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். அதன் எரிபொருள் மனிதர்களும், கல்லும் ஆகும். அதில் கடின சித்தமுடைய, பலசாலிகளான மலக்குகள் உள்ளனர். அவன் ஏவியவற்றில் - அவர்கள் அவனுக்கு மாறுசெய்ய மாட்டார்கள். அவர்களுக்குக் கட்டளையிடப்பட்டதைச் செய்வார்கள். (அத்தஹ்ரீம்: 06)

          இவ்வசனத்திற்கு விளக்கம் தரும்போது, இமாம் இப்னு ஜரீர் (ரஹ்) கூறுவதாவது: அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும் விசுவாசம் கொண்டவர்களே! நரக நெருப்பிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளக் கூடிய அமல்களை பரஸ்பரம் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசம் செய்து கொள்ளுங்கள். அவ்வாறே, அவனுடைய ஏவல்களை நீங்கள் எடுத்து நடந்து கொள்ளுங்கள். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தவர்களுக்கும், அல்லாஹ்வுக்கும் வழிப்பட்டு நடந்து, அதன் மூலம் நரகிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி உபதேசம் செய்யுங்கள். (தப்ஸீருத் தபரீ: 18 -196)

        

   இமாம் குர்துபீ (ரஹ்) கூறியதாக இமாம் முகாதில் (ரஹ்) கூறுவதாவது :

ஒரு முஸ்லிம் தனது ஆத்மாவையும், தனது பிள்ளைகள், மனைவி, பணியாட்கள், அடிமைகள் போன்றோரையும் நரகிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளத் தேவையான அனைத்துக் கருமங்களையும் மேற்கொள்வது கடமையாகும். ஆகவே, பிள்ளைகள், மனைவி ஆகியோருக்கு மார்க்கத்தையும், நற்செயல்களையும், ஒழுக்கப் பண்பாடுகளையும் கற்றுக் கொடுப்பது கடமையாகும். இதனைக் கீழ்வரும் அல்குர்ஆன் வசனம் அழகாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

மேலும், (நபியே!) நீர் உம் குடும்பத்தினரை தொழுகையைக் கொண்டு ஏவுவீராக! நீரும் அதன் மீது பொறுமையுடன் இருப்பீராக. (தாஹா: 132). மேலும், அவன் கூறுகின்றான்:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

இன்னும் நீர் உமது நெருங்கிய உறவினர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வீராக! (அஷ்ஷுஅராஃ: 214)

         நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

அவர்கள் ஏழு வயதை அடைந்தால் அவர்களுக்குத் தொழுகையைக் கொண்டு ஏவுங்கள். (தப்ஸீருல் குர்துபீ: 18 -196)

 

        ஒவ்வொரு முஸ்லிமும், ஒரு அழைப்பாளன் என்ற கடமைப்பாட்டில், முதலாவதாக தனது பிள்ளைகளையும், மனைவியையும் நன்மையின்பால் அழைக்க வேண்டும். ஏனெனில், அவர்கள் மிக நெருக்கமான உறவினர்கள் ஆவர். இதனால்தான் அழைப்புப் பணியை மேற்கொள்ளுமாறு அல்லாஹ் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் கட்டளையிட்ட போது, முதலில் தனது நெருக்கமான உறவினர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுமாறு பணிக்கிறான். அவன் கூறுகின்றான்:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

         இன்னும் நீர் உங்களது நெருங்கிய உறவினர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வீராக! (அஷ்ஷுஅராஃ: 214)

             ஏனெனில், பிள்ளைகள், மனைவி போன்ற நெருக்கமான உறவினர்களே நல்லுபதேசம், கருணை, நன்மை செய்தல் போன்றவற்றிற்கு மிக அருகதையுள்ளோர் ஆவர்.

          பிள்ளைகளைப் பராமரித்து வளர்த்தல் பெற்றோர் மீதுள்ள கடமைகளில் ஒன்றாகும். ஏனெனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர்கள், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் பொறுப்பைப் பற்றி விசாரிக்கப்படுவீர்கள். தலைவன், தன் குடிமக்களின் பொறுப்பாளன் ஆவான். ஒரு ஆண் தன் குடும்பத்தின் பொறுப்பாளர், ஒரு பெண் தனது கணவனின் வீட்டுக்கும், அவரது குழந்தைகளுக்கும் பொறுப்பாளர். எனவே, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர்கள். உங்கள் பொறுப்பின் கீழ் உள்ளவர்களைப் பற்றி விசாரிக்கப்படுவீர்கள்.

அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள்

நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்

 

          ஆகவே, சிறு பிராயம் முதற்கொண்டு அல்லாஹ்வின் மீதும், அவனது தூதர் மீதும் விசுவாசத்துடனும், விருப்பத்துடனும் அவர்களை வளர்த்திடல் வேண்டும். அவ்வாறே, மார்க்கத்தின் போதனைகளை அவர்களுக்கு ஊட்டி வளர்ப்பதுடன், மார்க்கத்தில் பிடிப்பும் உள்ளவர்களாக அவர்களை ஆக்க வேண்டும்.

          அவ்வாறே, பாவச் செயல்கள், வீண் விளையாட்டுக்கள் இடம்பெறுகின்ற இடங்களில் நடமாடவிடவோ, தொலைத் தொடர்பு சாதனங்களினூடாக அசிங்கமானவற்றைக் கேட்கவோ, பார்க்கவோ அனுமதிக்கக் கூடாது. அவைகளுக்கு பிள்ளைகள் பழக்கப்பட்டு விட்டால், பின்னர் அவர்களைத் திருத்தி நல்வழிப்படுத்துவது மிகக் கடினமாகிவிடும்.

          ஏனெனில், சிறு வயது முதல் பெற்றோர் சொற் கேட்டு, அதற்குக் கட்டுப்பட்டு வாழப் பழகிவிட்டால் பெரியவர்களாகிவிட்டாற் கூட  பெற்றோருக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பது அவர்களுக்கு ஒன்றும் சிரமமான விடயமாகத் தெரியாது. பெற்றோரும் அவர்களுடன் கஷ்டப்பட வேண்டி ஏற்படாது. எதனையும் மிக நளினமாகவும், அன்பாகவும் ஏற்றுக் கொள்கின்ற சாதுவான நிலை அவர்களிடம் தென்படும்

நபி (ஸல்) கூறினார்கள்: உங்கள் பிள்ளைகள் ஏழு வயதை அடைந்து விட்டால் அவர்களுக்குத் தொழுகையை ஏவுங்கள். பத்து வயதை அடைந்ததும் அவர்கள் தொழா விட்டால் அவர்களை அடித்துத் தொழ வையுங்கள். மேலும், படுக்கையில் அவர்களைப் பிரித்து விடுங்கள்.

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லா பின் அம்ர் பின் அல் ஆஸ் (ரலி)

நூல்: அபூ தாவூத் 495

 

          ஆகவே, 10 வயதை அடையாத சிறுபிள்ளைகளின் விடயத்தில் மிக அன்புடனும், சாதுவாகவும், நளினமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். கெட்ட வார்த்தைகளைக் கொண்டு அவர்களிடம் பேசக் கூடாது. அழகிய வார்த்தைகளைக் கொண்டு உபதேசம் செய்ய வேண்டும்.

 

           அவர்களை இழிவுபடுத்துகின்ற, மனதைப் புண்படுத்துகின்ற முறையில் நடந்துகொள்ளலாகாது. ஆனால், அவர்கள் 10 வயதை அடைந்து பெற்றோருக்குக் கட்டுப்படாது அல்லாஹ்வின் கடமைகளை அலட்சியம் செய்துகொண்டும், அவனால் தடுக்கப்பட்டவைகளைச் செய்தும் வந்தால், காயம் ஏற்படாத வகையில் அடித்துத் திருத்த வேண்டும்.

 

இமாம் முனாவீ (ரஹ்) கூறுவதாவது:

 

சொல்கின்ற வார்த்தைகளை விளங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றல் பிள்ளைகளிடம் தென்படும்போதே, அவர்களுக்கு நல்லொழுக்கத்தைப் போதிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். முஃமின்கள் பேண வேண்டிய வரையறைகளைக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். வீணர்களுடன் சகவாசம் கொள்வதை அனுமதிக்கலாகாது. அல்குர்ஆனையும், நல்லொழுக்கத்தையும் போதிக்க வேண்டும்.

 

அவ்வாறே ரஸூல் (ஸல்) அவர்களுடைய ஸுன்னத்துக்கள், ஸலபுஸ் ஸாலிஹீன்களுடைய கூற்றுக்கள், வழிமுறைகள் போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். மார்க்கச் சட்டங்களில் அத்தியாவசியமானவற்றை சிறுபருவத்திலேயே போதிக்க வேண்டும். தொழுகையை விடுதல் போன்ற பெரும் குற்றச் செயல்களுக்காக 10 வயதானதும் அடித்துத் திருத்த வேண்டும். இவ்வாறு பிள்ளைகளை நன்னெறியுடன் வளர்ப்பது ஒரு அள்ளு தான தர்மம் செய்வதைவிட மேலானதாகும்.

 

ஏனெனில், ஒரு பிள்ளையை சிறந்த முறையில் வளர்த்தெடுப்பது மேலான தர்மமாகும். அந்தப் பிள்ளை நல்லவனாக வாழும் காலமெல்லாம் பெற்றோருக்கு நன்மை கிடைத்துக் கொண்டேயிருக்கும். ஏனெனில், நல்லொழுக்கம் என்பது ஒரு ஆன்மாவுக்குக் கிடைக்கின்ற உணவும், மறுமைக்கான பயிற்சியும் ஆகும். அதே நேரம் ஒரு மனிதன் கொடுக்கின்ற ஒரு அள்ளு தர்மமானது, அது முடிவதுடன் அதனுடைய நன்மை துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றது.

 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

 

உங்கள் ஆத்மாக்களையும், உங்கள் குடும்பத்தவர்களையும் நரகிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். (அத்தஹ்ரீம்: 06)

 

ஒரு முஸ்லிம் தனது ஆன்மாவையும், தனது பிள்ளைகள், மனைவி போன்றோரையும் நரகிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதென்பது, அவர்களுக்கு நல்லுபதேசம் செய்வதும், நரகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதும், நல்லொழுக்கம் கற்பித்துக் கொடுப்பதுமாகும். ஆகவே, நல்லுபதேசம் செய்தல், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தல், அடித்தல், தடுத்து வைத்தல், பரிசுகள் வழங்கல், நன்மை செய்த அனைத்தும் பிள்ளை வளர்ப்பில் கவனிக்கப்பட வேண்டியனவாகும். சாதுவான பிள்ளைகளைப் பராமரித்து வளர்ப்பதற்கும் -  வம்புத் தனமுள்ள பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்குமிடையில் பாரிய வித்தியாசம் உண்டு என்பதைப் பெற்றோர் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும். நூல்: பைழுல் கதீர் 5 -257

 

அடித்துத் திருத்தல்’ என்பது பிள்ளைகளை நேர்வழிப்படுத்துகின்ற வழிமுறைகளில் ஒன்னறாகும். ‘அடித்தல்’ மாத்திரம்தான் பிள்ளைகளைத் திருத்துவதற்கான வழியன்று. எனவே, சிறந்த வழிவகைகளுக்குப் பிள்ளைகள் கட்டுப்படாத போது, மாத்திரமே அடித்துத் திருத்த முற்பட வேண்டும்.

 

இஸ்லாமிய சரீஅத் ‘அடித்துத் தண்டித்தல்’ என்பதைக் குற்றங்களுக்கான ஒரு தண்டனையாக வைத்துள்ளது. ஆகவே, விபச்சாரம் செய்தோர், திருடர்கள், அவதூறு சொன்னவர்கள் போன்றவர்கள் அடித்துத் திருத்தப்பட வேண்டியவர்கள். அது அவர்களை நேர்வழிப் படுத்த ஷரீஅத் கையாளும் வழிமுறையாகும். இதனால், பாவச் செயல்களிலிருந்து இவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படுவதுடன், இவர்களுடைய கெடுதிகளிலிருந்து மக்களுக்குப் பாதுகாப்புக் கிடைக்கின்றது.

 

இதனால்தான், நபி (ஸல்) அவர்கள், பெற்றோருக்குக் கீழ்வருமாறு வஸிய்யத் செய்கிறார்கள். அவர்கள் கூறுவதாவது: ‘பிள்ளைகள் காண்கின்ற இடத்தில் ஒரு கசையைத் தொங்கவிடுங்கள், அது அவர்களுக்கு ஒழுக்கத்தைப் புகட்டும்.’

அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரழி)

நூல்: தபரானீ (10: 248), மஜ்மஉஸ்ஸவாயித் (8: 106)

 

ஆகவே, பிள்ளைகளை வளர்க்கின்ற போது, நளினமான போக்கை மாத்திரம் கையாளக் கூடாது. நளினமான போக்கையும், தேவைக்கேற்ப கடினமான போக்கையுமாக இரண்டையும் கையாள வேண்டும். அதனை விட முக்கியமாக பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சிறந்த சூழலை உருவாக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். நல்வழி நடப்பதற்கும், போதிய காரண காரியங்களை இலகுபடுத்தியும் வைத்திட வேண்டும். இவ்விடயத்தில் பெற்றோர் மிகச் சிறந்த முன்மாதிரிகளாக இருப்பது அவசியமாகும். ஏனெனில், பெற்றோரே பிள்ளைகளுக்கு முதல் பள்ளிக்கூடம் ஆகும்.

 

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்