Text Box:
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Unicode Fonts

News

Softwares

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya B.A. (Hons)
Text Box: ஏகத்துவம் (தௌஹீத்)
التوحيد 
மௌலவியா எம். வை. மஸிய்யா B.A. (Hons)

ஹதீஸ்                                      

நவ முஸ்லிம்கள்

ஐயமும் தெளிவும்

நேர்காணல்

மருத்துவம்

நூலறிமுகம்

போட்டிகள்

 உரைகள்

 பொதுவானவை

 பரிபாசை

Text Box: Download  _PDF

தௌஹீத் எனப்படும் ஓரிறைக் கொள்கையே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படையாகும். ‘லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்’ (வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு நாயன் இல்லை) என்பதுவே இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் செய்தியாகும். இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படையில், இறை நம்பிக்கைக்கும், இறை நிராகரிப்புக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடே இந்த ஓரிறைக் கொள்கைதான். ‘இறைவனை ஒருமைப்படுத்துதல்’ என்ற கொள்கையினால்தான், முஸ்லிம்களின் நம்பிக்கை ஓரிறைக் கொள்கையாகவும், இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது ஓரிறை வணக்கமாகவும் கருதப்படுகின்றது.

 

இதனை ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் போதிக்க, அவரது தோழர்கள் புரிந்து கொண்ட முறையில் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் இன்றியமையாததாகும்.

 

நபித் தோழர்களின் வழிநின்று இதனைப் புரிந்து கொள்ளாத பல முஸ்லிம்கள் கூட இன்று வழிகேட்டில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். இதனை அல்குர்ஆன் கீழ்வருமாறு கூறுகின்றது.

 

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

 

மேலும், அவர்கள் இணைவைப்பவர்களாக இருக்கின்ற நிலையிலல்லாமல் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை. (யூஸுப்: 106)

 

இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் நெறிகளைத் தெளிவாக விளக்கும் நூற்களில் கூட, ‘அல்லாஹ்வை நம்புதல்’ தொடர்பாக ஒரு சில குறிப்புக்கள் மாத்திரமே இடம்பெறுகின்றன. இதனால், அதுபற்றி முஸ்லிம்களும், மாற்று மதத்தவர்களும் தெளிவாகவும், விரிவாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடிகின்ற வகையில் எழுதப்பட வேண்டியது அவசியமாகும். நாம் இந்தத் தேவையை ஓரளவுக்கேனும் நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றோம். ‘இறைவனை நம்புதல்’ என்பது அரபு மொழியில் ‘அல் ஈமானுபில்லாஹ்’, தௌஹீது’ என்று அழைக்கப்படும். ஆனால், இது தௌஹீத் என்ற பெயரிலேயே நூற்களில் அறிமுகமாகியுள்ளது.

 

‘தௌஹீத்’ என்பதன் பொருள்: வணக்க வழிபாடுகளில் அல்லாஹ்வுக்கு எவரையும், எதனையும் இணையாக்காது அவனை ஒருமைப்படுத்தி வணங்குவதாகும். அவ்வாறே ஆட்சி அதிகாரம் அவன் ஒருவனுக்கே சொந்தமானது. ஆகவே, மனிதன் அவனுடைய சட்டங்களுக்கே கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும். மேலும், படைத்தல், பராமரித்தல், அழித்தல் போன்ற அனைத்து வல்லமையும் அவன் ஒருவனுக்கேயன்றி வேறு யாருக்குமில்லை என்றும் அவனுக்கு அழகான திருநாமங்களும், உயர்ந்த பண்புகளும் உள்ளன என்றும் நம்புவதேயாகும்.

 

இதனடிப்படையில், தௌஹீதை இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் 3 வகைகளாகப் பிரித்து நோக்குவர். அவை வருமாறு:

 

1. தௌஹீதுல் உலூஹிய்யா: வணக்க வழிபாடுகளுக்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ் ஒருவன், ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்தும் அவனுக்கேயுரியது. ஆகவே, அவன் ஒருவனையே வணங்கவும், அவனுடைய சட்டங்களுக்கு மாத்திரமே கட்டுப்படவும் வேண்டும்.

 

2. தௌஹீதுல் ருபூபிய்யா: படைத்தல், பரிபாலித்தல், அழித்தல் போன்ற ஆற்றல்கள் அனைத்தும் அவன் ஒருவனுக்கு மாத்திரமே உரியது. அவனுடைய ஆற்றல், வல்லமை முதலியவற்றில் அவனுக்கு நிகராக யாரும், எதுவுமில்லை என நம்புவதாகும்.

 

3. தௌஹீதுல் அஸ்மாஇ, வஸ்ஸிபாத்: அல்லாஹ்வுக்கு அழகிய திருநாமங்களும், உயர்ந்த பண்புகளும் உள்ளன. இவைகளில் அவனுக்கு நிகராகவோ, இணையாகவோ எதுவும் இல்லை என நம்புதல்.

 

இம்மூன்று பிரிவுகளுமே இஸ்லாத்தில், இறை விசுவாசத்தின் அடிப்படையான உட்பிரிவுகளாக தொன்றுதொட்டு விளங்கி வருகின்றன. இம்மூன்று பிரிவுகளும் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்துள்ளன. ஆகவே, இதில் ஒரு பகுதியிலாவது ஒருவர் தவறிவிட்டால், அவர் தௌஹீதின் அடிப்படைகளில் முழுமையாகத் தவறிழைத்தவராகவே கருதப்படுவார். மேலும், இம்மூன்று அம்சங்களிலும், ஏதாவதொன்றை ஒருவர் கைவிட்டால், அல்லது அதற்குப் புறம்பானவைகளை நம்பினால் அல்லது செய்தால் அது ‘ஷிர்க்’ எனப்படும் ‘இணை வைத்தல்’ ஆகவோ,  ‘குப்ர்’ எனப்படும் ‘இறை நிராகரிப்பா’கவோ அமைந்து விடும்.

 

மேலும், மேற்கூறப்பட்ட 3 விடயங்களையும் சரியாக நம்புகின்ற போதுதான் ஒரு மனிதனால் கடவுளின் தன்மைகளைச் சரியாக அறிந்துகொள்ளலாம். அவ்வாறே கடவுளை, அவனுடைய படைப்புக்களுக்கு ஒப்பாக்கி, கடவுளை இழிவுபடுத்துவதிலிருந்து தவிர்ந்து கொள்ளவும், படைப்புக்களைக் கடவுளின் நிலைக்கு உயர்வாகப் பேசுவதிலிருந்து தவிர்ந்து நடக்கவும் முடியும். இது மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அவலமாகும். இன்று மனிதன் தானாகக் கற்பனை செய்துகொண்டு, தனது கரங்களினாலேயே கடவுளைப் படைக்கின்றான். பின்னர் அவற்றை வணங்கி வழிபடுகின்றான். இந்நிலை இன்று கிறிஸ்தவர்கள், இந்துக்கள், பௌத்தர்கள் போன்றோரிடம் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது.

 

படைப்புக்கள் அனைத்தையும் படைத்த அல்லாஹ், படைத்தவனைப் பற்றி தானாகக் கற்பனை செய்து கொள்கின்ற அதிகாரத்தை மனிதனுக்குக் கொடுக்கவில்லை. ஆகவே, கடவுளை அறிமுகம் செய்வதற்காக இறைத் தூதர்களை அனுப்பி அவர்களுக்கு வேதங்களை அருளினான். எனவே, இறைத் தூதர்களும், வேதங்களுமே உலகிற்கு கடவுட் கோட்பாட்டை முன்வைக்கின்றன. அதனையே மனிதன் நம்ப வேண்டும். அந்த வகையில், இஸ்லாத்தைத் தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் ஒருவர் முதலில், அடிப்படையான மூன்று விடயங்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவையாவன:

 

1. கடவுட் கொள்கை (மேலே கூறப்பட்டது.)

2. இறைத் தூதர்களும், வேதங்களும்.

3. மறுமை.

 

இம்மூன்று முக்கியமான விடயங்களையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக, மனிதன் சில கேள்விகளைத் தன்னிடமே கேட்டுக் கொண்டு, அவற்றுக்கு விடை காண முற்பட வேண்டும். அவை வருமாறு: என்னைப் படைத்தவன் யார்? நான், ஏன் படைக்கப்பட்டேன்? ஏதை நோக்கி நான் சென்று கொண்டிருக்கின்றேன்? மரணத்துடன் மனித வாழ்வு முற்றுப் பெறுகிறதா? அல்லது அதன் பின்னரும் ஒரு வாழ்க்கையுண்டா? போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்தடுத்த தொடர்களில் காண்போம்.

 

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

 

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்