Text Box:
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Unicode Fonts

News

Softwares

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya B.A. (Hons)
Text Box: தூதுத்துவம் (றிஸாலத்)
رسالات الله إلى الأرض
மௌலவியா எம். வை. மஸிய்யா B.A. (Hons)

ஹதீஸ்                                      

நவ முஸ்லிம்கள்

ஐயமும் தெளிவும்

நேர்காணல்

மருத்துவம்

நூலறிமுகம்

போட்டிகள்

 உரைகள்

 பொதுவானவை

 பரிபாசை

Text Box: Download  _PDF

                 இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் தூதுத்துவம் மிக முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. தூதுத்துவத்தை விசுவாசிப்பதன் அடிப்படையிலேயே இறைவேதங்களை விசுவாசிப்பதும், இறைத் தூதர்களை விசுவாசிப்பதும் அமைகின்றது. எனவே, தூதுத்துவத்தை விசுவாசிக்காத ஒருவன் ஒருபோதும் முஸ்லிமாக மாட்டான்.

தூதுத்துவம் என்றால் என்ன?

        இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகளில் ஒன்றாகவே நுபுவ்வத், றிஸாலத் பற்றிய கோட்பாடுகள் திகழ்கின்றன. நுபுவ்வத் என்றால் நபித்துவம் என்றும், றிஸாலத் என்றால் தூதுத்துவம் என்றும் பொருள்படும். உலகை மிக அழகிய முறையில் படைத்த இறைவன் அதில் தன்னுடைய பிரதிநிதியாக மனிதனைப் படைத்தான். எனவே, அம்மனிதர்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக மனிதர்களிலிருந்தே சில நல்லடியார்களைத் தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு நுபுவ்வத் மற்றும் றிஸாலத் போன்றவற்றை வழங்கினான்

        இதனால்தான் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒரு வழிகாட்டி இறைத்தூதர் அனுப்பப்பட்டுள்ளார். இறைவன் மனிதனுக்கு வழிகாட்டிகளை அனுப்புகிறான் என்பது, மனிதனின் நலத்தின்பால் இறைவன் கொண்டுள்ள அளவற்ற அன்பின் இணையற்ற எடுத்துக்காட்டாகும். எனவே, இறைத்தூது என்பது மனிதனை நேர்வழியின்பால் நடத்த வேண்டும் என்ற இறைவனின் அக்கறையின் தெளிவான வெளிப்பாடாகும்.

தூதுத்துவத்தின் அவசியம் என்ன?

        மனிதன் இவ்வுலகில் செய்கின்ற செயல்கள் குறித்து மனிதனிடம் கேள்வி, கணக்குக் கேட்க வேண்டுமானால் அவன் மனிதனுக்கு முதலில் எதைச்செய்ய வேண்டும், எதைச்செய்யக் கூடாது என்பது குறித்து விளக்கம் வழங்க வேண்டும்; இவ்வாறு விளக்கம் வழங்காது அவனிடம் கேள்வி கேட்பதும், தண்டிப்பதும் நியாயமாகாது. எனினும், இறைவனோ நீதியானவன்; அவன் நீதியையே விரும்புபவன். எனவே, நீதியின் இருப்பிடமாய் இலங்கும் இறைவன் முதலில் தனது இறைத்தூதர்கள் மூலம் மனிதனுக்கு எதைச்செய்ய வேண்டும், எதைச்செய்யக் கூடாது என்பதைத் தெளிவாகச் சொல்லி விடுகிறான். அதன் பின்பு அவன் வழிகெட்டுவிட்டால், வழிகெட்டமைக்காகத் தண்டிக்கின்றான்; இப்படித் தனக்கென வகுத்துக் கொண்டுள்ள இறைநியதியை இறைவன் இறைத்தூதின் மூலமே நிலை நாட்டுகின்றான்.

        மனிதனுக்கு நேர்வழி காட்டுவதுடன் நின்றுவிடாது, அவ்வழி நடப்போருக்கு இம்மை, மறுமையில் நல்வாழ்வு உண்டென்று நன்மாராயமும் கூறுகின்றான். மனிதன் நேரான பாதையிலிருந்து தடம்புரண்டு, குழப்பங்களை விளைவித்து, வழிகேட்டில் வீழ்ந்தால் இம்மை, மறுமையில் அவன் எதிர்நோக்கும் தீய விளைவுகளையும், அபாயங்களையும் பற்றி எச்சரிக்கையும் செய்கின்றான். இவ்வாறு மனித இனத்துக்கான தனது செய்தியை தூதுத்துவம் மூலம்தான் அவன் உலகிற்கு வழங்கியுள்ளான். இதனையே இறைவன் தன்திருமறையிலே பின்வருமாறு கூறுகின்றான்.,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

       (ஆரம்பத்தில்) மனிதர்கள் ஒரே கூட்டத்தினராகவே இருந்தனர். அல்லாஹ் (நல்லோருக்கு) நன்மாராயங் கூறுவோராகவும், (தீயோருக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வோராகவும் நபிமார்களை அனுப்பி வைத்தான்; அத்துடன் மனிதர்களிடையே ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்காக அவர்களுடன் உண்மையுடைய வேதத்தையும் இறக்கி வைத்தான்; எனினும், அவ்வேதம் கொடுக்கப் பெற்றவர்கள், தெளிவான ஆதாரங்கள் வந்த பின்னரும், தம்மிடையே உண்டான பொறாமை காரணமாக மாறுபட்டார்கள்; ஆயினும் அல்லாஹ் அவர்கள் மாறுபட்டுப் புறக்கணித்துவிட்ட உண்மையின் பக்கம் செல்லுமாறு ஈமான் கொண்டோருக்குத் தன் அருளினால் நேர்வழி காட்டினான்; இவ்வாறே, அல்லாஹ் தான்  நாடியோரை நேர்வழியில் செலுத்துகின்றான் (அல்பகரா: 213).

       தனிமனித வாழ்வை மட்டுமன்றி சமூக வாழ்வையும் சீர்படுத்த றிஸாலத் அவசியமாகின்றது. பூமியில் அசத்தியம், அநீதி, அநியாயங்கள், பாவங்கள் போன்றவற்றை இல்லாதொழித்து சத்தியம், நீதி, நியாயங்கள், நன்மைகள் போன்றவற்றை நிலைப்படுத்த றிஸாலத் அவசியமாகின்றது. சமூக சீர்திருத்தத்துக்கென்று மனிதர்களால் உருவாக்கப்படும் சட்டங்களால் முழு மனித சமுதாயத்துக்கும் நீதியை வழங்க முடியாது. தூதுத்துவம் முழு மனித இனத்தினதும் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வின் வழிமுறை என்பதனால் பாரபட்சமற்ற சமூக நீதியை அது வழங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. இதனை அல்லாஹ் (பின்வருமாறு) கூறுகின்றான்:

َقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

        நிச்சயமாக நம் தூதர்களைத் தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன் அனுப்பினோம்; அன்றியும், மனிதர்கள் நீதியுடன் நிலைப்பதற்காக, அவர்களுடன் வேதத்தையும் (நீதத்தின்) துலாக்கோலையும் இறக்கினோம்” (அல்-ஹதீத்: 25).

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

        எனவே தான் எல்லா சமூகங்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: “ஒவ்வொரு சமூகத்தாருக்கும் (நாமனுப்பிய இறை) தூதர் உண்டு; அவர்களுடைய தூதர் (அவர்களிடம்) வரும் போது அவர்களுக்கிடையில் நியாயத்துடனேயே தீர்ப்பளிக்கப்படும். அவர்கள் (ஒரு சிறிதும்) அநியாயம் செய்யப்பட மாட்டார்கள்.” (யூனுஸ்: 47).

ِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

         மேலும், அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: நிச்சயமாக நாம் உம்மை உண்மையைக் கொண்டு நன்மாராயங் கூறுபவராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவுமே அனுப்பியுள்ளோம். அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர் வராத எந்த சமுதாயத்தவரும் (பூமியில்) இல்லை (அல்-பாதிர்: 24).

          இவ்வாறு ஆதம் (அலை) அவர்கள் முதல் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்கள் வரை காலத்துக்குக் காலம் எண்ணற்ற நபிமார்கள் தோன்றினர். இவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹ்வின் வழிகாட்டுதலை மனித சமூகத்தில் உறுதிப்படுத்தும் பணியையே செய்ய வேண்டியிருந்தது. இந்த வகையில் காலத்துக்குக் காலம் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் நபிமார்கள் தோன்றுவதற்குப் பின்வரும் காரணங்களைக் குறிப்பிட முடியும்.

 

      1. ஏகத்துவக் கொள்கை மாசடைந்தபோது, மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் அக்கொள்கை பற்றிய உணர்வுகளைத் தோற்றுவித்தல்.

      2. அல்லாஹ்வின் தூதரொருவர் அறிமுகப்படுத்திய  வேதக்கருத்துக்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் மாற்றப்பட்டும், திரிவு படுத்தப்பட்டும் போனபோது, மீண்டும் அல்லாஹ்வின் வேதக்கருத்துக்கள் பற்றிய உண்மை நிலையை அவர்களுக்குத் தெளிவுபடுத்தல்.

      3. மனித சமூகத்தில் ஒழுக்க வீழ்ச்சி ஏற்படுகின்ற போது அதற்கெதிராகக் குரல் கொடுத்து மீண்டும் ஒழுக்க மாண்புகளை வளர்த்து விடல்.

 

       எனவே, இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களும் தூதர்களும் இம்மூன்று  பணிகளையும் அவ்வப்போது ஒழுங்காக, செவ்வனே நிறைவேற்றியுள்ளார்கள் என்பதனை வரலாற்றினூடாக அறிந்து கொள்கிறோம். இறைவனால் உலகுக்கு அருளப்பட்ட தூதுத்துவம் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் முற்றுப்பெற்றுவிட்டது. எனவே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களைத் தனது இறுதித் தூதராகத் தெரிவுசெய்து இறுதி வேதமாம் அல்குர்ஆனை அவர்களுக்கு வழங்கினான். ஆக, இறைத்தூதர்கள் பற்றியும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தூதுத்துவம் பற்றியும் இறைவன் அல்குர்ஆனில் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளான். எனவே, இவை அனைத்தையும் நம்புவது அனைவர் மீதும் கடமையாகும். எனவேதான் ஈமானின் அடிப்படைகளில் இறைவேதங்களை நம்புவதும், இறைத்தூதர்களை நம்புவதும் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன.

வேதங்களின் மீது ஈமான் கொள்ளல்

        மனிதர்களுக்கு அருட்கொடையாகவும், நேர்வழி காட்டுவதற்காகவும் வேதங்களை இறைவன் இறக்கி வைத்தான். இவ்வேதங்கள் மூலம் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் மக்கள் நற்பேற்றை அடைவதற்காகவே இவ்வாறு செய்தான்.

 

¨ வேதங்களை நம்புவதில் நான்கு விஷயங்கள் உள்ளன.

 

1. உண்மையாக அல்லாஹ்விடமிருந்தே அவை இறக்கியருளப் பட்டுள்ளன என நம்புவது.

 

2. எந்தெந்த வேதங்களின் பெயர்களை நாம் அறிந்துள்ளோமோ அவற்றை அவற்றின் பெயரோடு ஈமான் கொள்வது. உதாரணமாக, அல்குர்ஆன் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டது. தௌராத் வேதம் மூஸா (அலை) அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டது. இன்ஜீல் ஈஸா (அலை) அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டது. எந்த வேதங்களின் பெயர்களை நாம் அறிந்திருக்கவில்லையோ அந்த வேதங்களின் மீது பொதுப்படையாக நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டும்.

 

3. அந்த வேதங்கள் வழங்கும் செய்திகளிலிருந்து நம்பகமானவற்றை உண்மையென ஏற்றுக்கொள்வது. உதாரணமாக, குர்ஆனுடைய செய்திகளையும் முந்தைய வேதங்களிலிருந்து திரிக்கப்படாமல், மாற்றப்படாமல் உள்ள செய்திகளையும் ஏற்றுக்கொள்வது போன்று.

 

4. அவற்றில் வழக்கொழிக்கப்படாத, குர்ஆனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்டங்களைக் கொண்டு செயற்படுவது, அவற்றைக் கொண்டு திருப்தியடைவது, உளப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வது – அந்தச் சட்டங்களின் நுணுக்கத்தை நாம் அறிந்தாலும் அறியாவிட்டாலும் சரியே! முன்னர் அருளப்பட்ட வேதங்கள் அனைத்தும் அல்குர்ஆனின் வருகையால் காலாவதியாக்கப் பட்டுவிட்டன. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

 

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்